Kurre arbetsordning

Grunduppgifter i Kurre

Uppdaterad: 7.2.2020

Undervisningsarrangemangen varierar mycket i olika yrkesläroanstalter. I denna anvisning anges huvudprinciperna, som kan tillämpas enligt den egna läroanstaltens behov.

Förberedelser i Primus: Vi rekommenderar att examensdelarna i Primus delas upp i mindre delar som motsvarar de praktiska undervisningsarrangemangen (delområden/moduler/teman). Exempelvis kan en examensdel som omfattar 20 kp delas in i fyra delar som alla har en omfattning på 5 kp. Dessa mindre delar kan ges ett beskrivande namn och fördelas mellan olika lärare. Delområdena syns inte i examensbetyg eller andra officiella dokument, utan är endast läroanstaltens egna, interna hjälpmedel i planeringen av undervisningsarrangemang.

Om examensdelar överförs till Kurre som sådana (dvs. indelas inte i mindre delar), kan man ändå i Kurre precisera lektionens id på ifågavarande placering angående om vad man har studerat på den "lektionen".

Arbetsordning i yrkesläroanstalter

Gör först en ny Kurre-fil. Logga in i Kurre och välj Ny Kurre-fil. Kurre frågar då, vilken skola filen ska göras för. Välj rätt skola eller enhet och tryck på OK. Namnge filen. Du kan i detta skede kopiera fältinställningar, anpassade inställningar och placeringsram från en tidigare fil. Då du gör en ny fil är flikarna Projekt och Arbetstidstyper dolda i grunduppgiftsfönstret. Du får fram flikarna genom att gå till Visa / Välj kolumner som visas och lägga till någon kolumn för dessa flikar. På fliken Tilläggsuppgift i den nya filens Allmänna inställningar sparas uppgifter om vem som gjort filen, samt klockslag och datum.