Examensbetygets baksida (Studerande)

Uppdaterad: 10.10.2023

Filer

Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator. Öppna sedan utskriftseditorn i registret Studerande och välj Funktioner / Kopiera från fil. Öppna filen du sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Upprepa för varje fil, om filerna är flera till antalet.

Betyget ska utfärdas i enlighet med Utbildningsstyrelsens betygsföreskrift. Den senaste föreskriften är OPH-4251-2022, som trädde i kraft våren 2023. Föreskriften har ändrats och ändringarna har trätt i kraft 1.7.2023 (vissa redan på våren 2023). Det finns inga detaljerade kriterier för layouten, så därför är Vismas mallar endast riktgivande. Det är i sista hand utbildningsanordnaren som ansvarar för riktigheten i sina betyg. Kontrollera alltid hänvisningarna till lagar, förordningar, grunder och diarienummer, så att de motsvarar den examen som den studerande har avlagt. Gör eventuella ändringar i mallarna.

Mallen kan också användas med betygen för yrkes- och specialyrkesexamina samt med betyget över avlagda examensdelar.